Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

iz Pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

Pravica do odstopa od Pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo ali od Pogodbe o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo ali Pogodbe o vgradnji ogrevalne toplotne črpalke

Potrošnik (naročnik) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo ali od pogodbe o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo ali Pogodbe o vgradnji ogrevalne toplotne črpalke. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne sklenitve posamezne pogodbe.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje (izvajalca/vzdrževalca) GEN-I Sonce, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Potrošnik lahko svojo odločitev o odstopu posreduje podjetju s pisnim obvestilom na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov v roku, določenem za odstop. Da bi se rok za odstop upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od katere od navedenih pogodb, poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe, od katere potrošnik odstopa. Potrošnik lahko svojo odločitev o odstopu posreduje podjetju pisno po pošti na naslov GEN-I Sonce, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sonce@gen-i.si ali po faksu št. +386 1 58 96 429. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na spletni strani podjetja: www.gen-isonce.si.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo/Pogodbe o vgradnji ogrevalne toplotne črpalke krije stroške vračila naprave, če mu je bila naprava že dobavljena.

 

Informacija potrošnikom (naročnikom) o reklamacijah in pritožbah

GEN-I Sonce energetske storitve d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana kot kreditodajalec/izvajalec storitev izgradnje naprave za samooskrbo/ogrevalne toplotne črpale/izvedbe daljinskega nadzora in vzdrževanja, se po Zakonu o varstvu potrošnikov in po Zakonu o potrošniških kreditih obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo potrošnikom v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja oz. v zvezi z izvajanjem storitev izgradnje naprave za samooskrbo/ogrevalne toplotne črpale/izvedbe daljinskega nadzora in vzdrževanja.   

V zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajanju storitev potrošniškega kreditiranja lahko potrošnik:

Najprej vloži pisno reklamacijo pri kreditodajalcu (izvajalcu), in sicer na naslov GEN-I, energetske storitve, d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana, preko faksa št. +386 1 58 96 429 ali elektronske pošte sonce@gen-i.si. Če se potrošnik ne strinja z odgovorom na reklamacijo, lahko ponovno vloži pisno reklamacijo na zgoraj navedeni naslov.

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo kreditodajalca (drugim odgovorom) o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajanju storitev potrošniškega kreditiranja, se lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri imenovanem izvajalcu IRPS, ki je:

Evropski center za reševanje sporov

Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

elektronska pošta: info@ecdr.si

tel. št.: 00386 8 20 56 590 

Kreditojemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS se lahko pridobijo na spletni strani www.ecdr.si ali preko navedene elektronske pošte ali telefonske številke.

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL RS, št. 81/2015). 

Iz naslova stvarne napake pa lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri izvajalcu, in sicer v dveh mesecih od odkritja stvarne napake (za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, izvajalec ne odgovarja več). Potrošnik lahko uveljavlja samo tiste zahtevke, ki jih izvajalec dejansko lahko izpolni (npr. ne more zahtevati popravila, če to ni mogoče, ali zamenjave, če takšnega izdelka ni več v prodaji).  

Izvajalec zagotavlja notranji pritožbeni postopek, v okviru katerega lahko naročnik vloži pritožbo, če meni, da izvajalec pogodbenih del ali storitev ni opravil pravilno. Naročnik pritožbo pošlje izvajalcu, izvajalec pa najkasneje v roku 8 dni od prejema pritožbe naročniku poda pisni odgovor (bodisi, da je odpravil napako oz. pojasni, zakaj ni ravnal po navedbah/zahtevah naročnika,…). Postopek reševanja pritožbe pri izvajalcu obsega sprejem, obravnavo in odločanje o pritožbi ter posredovanje odgovora naročniku, ki se je pritožil, najkasneje v roku 8 dni od prejema pritožbe. 

Če se naročnik ne strinja z odgovorom izvajalca ali če sporazumna rešitev nesoglasja ni mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno skladno z zakonodajo. 

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov se smiselno enako uporablja tudi za primere sporov, ki izvirajo iz naslova izgradnje oz. vgradnje naprave za samooskrbo/ogrevalne toplotne črpalke in daljinskega nadzora ter vzdrževanja.

 

Informacije, vezane na storitev ogleda napremičnine, za potrebe izgradnje naprave za samooskrbo/ogrevalne toplotne črpalke in strokovno svetovanje

Glede na to, da se storitev ogleda in svetovanja naroča izven poslovnih prostorov, bi vam kot potrošniku na podlagi 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) pripadala pravica do odstopa od pogodbe za izvedbo te storitve. V konkretnem primeru bomo to storitev pričeli opravljati šele na podlagi vašega izrecnega predhodnega soglasja, to je po plačilu predračuna za ogled in z vašo privolitvijo, ki je podana s plačilom predračuna, da se opisana pravica do odstopa od pogodbe izgubi, ko vam naročeno storitev v celoti izpolnimo, kot izhaja iz določil 4. točke 5. odstavka 43. člena ZVPot.
Če po opravljenem ogledu in svetovanju ne pride do izgradnje naprave za samooskrbo/vgradnje ogrevalne toplotne črpalke, ne glede na vzrok prekinitve postopka (morebitna neustreznost objekta, plačilna sposobnost stranke, odstop na željo stranke,…) do povračila stroškov ogleda in svetovanja niste upravičeni, v nasprotnem pa se vam vštejejo v ceno izgradnje.

 

Varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke, ki jih od vas pridobimo na podlagi vašega izrecnega soglasja, zbiramo in obdelujemo skladno z določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki so vsi podatki, ki jih je mogoče uporabiti za prepoznavanje posameznika, vključujejo pa lahko: ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko, številko merilnega mesta, podatke o porabi električne energije, davčno številko, številko transakcijskega računa, lastništvo nepremičnin, trženjske nastavitve. Če z vašimi osebnimi podatki povežemo druge podatke, bomo te povezane podatke obravnavali kot osebne podatke.
Podatke zbiramo za potrebe izvajanja storitev ogleda in svetovanja za izgradnjo naprav, urejanja postopkov pri pristojnih izvajalcih nalog distribucijskega operaterja, sklepanja in izvajanja pogodb o izgradnji naprav za samooskrbo/ogrevalnih toplotnih črpalk/daljinskega nadzora in vzdrževanja, neposrednega trženja in tržnih analiz, urejanja postopkov za sklepanje pogodb o samooskrbi.
Kot posameznik lahko kadarkoli zahtevate (pisno z redno pošto ali po elektronski pošti), da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vse ali posamezne vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja in tržnih analiz.
Vaše osebne podatke bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Zbranih podatkov brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo posredovali tretjim osebam.

 

Cenik izvajanja storitev daljinskega nadzora in vzdrževanja naprave za samooskrbo

Cena izvajanja storitev daljinskega nadzora in vzdrževanja naprave za samooskrbo znaša 99 € na leto. Navedena cena vključuje 22 % DDV.

 

Podatki o družbi

GEN-I Sonce je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena s strani družbe GEN-I, d.o.o. Osnovni podatki družbe: GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična št.: 6727077000, Okr. sodišče Nova Gorica, št. reg. vložka 2014/50378, TRR: Nova KBM d.d., IBAN: SI56 0451 5000 3352 731, SWIFT: KBMASI2X, www.gen-isonce.si. 

Družba je imetnik Dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja in je vpisana v Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.


GEN-I Sonce, energetske storitve,d.o.o.
Dunajska 119
1000 Ljubljana