Splošni pogoji družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, kateri veljajo od vključno 1. 8. 2016, opredeljujejo pogoje dobave električne energije ter pravice in obveznosti pogodbenih strank. Splošni pogoji, ki za odjemalca veljajo v primeru podpisa Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo, opredeljujo cene električne energije, način obračuna, fakturiranje, plačevanje in roke, obveznosti prodajalca in kupca, obvestila, obveznosti distribucijskega operaterja, pooblastila, višjo silo, prenehanje pogodbe, splošne določbe, spremembe splošnih pogojev in končne določbe.