Splošni pogoji družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o. za dobavo elektricne energije malim poslovnim odjemalcem (t.i. Splošni pogoji "MALI POSLOVNI ODJEMALCI"), kateri veljajo od vključno 1. 6. 2014, opredeljujejo pogoje dobave električne energije ter pravice in obveznosti pogodbenih strank. Splošni pogoji, ki za odjemalca veljajo v primeru podpisa Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo, opredeljujejo cene električne energije, način obračuna, fakturiranje, plačevanje in roke, obveznosti prodajalca in kupca, obvestila, obveznosti distribucijskega operaterja, pooblastila, višjo silo, prenehanje pogodbe, splošne določbe, spremembe splošnih pogojev in končne določbe.