Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Z dnem 21. 03. 2020 začne veljati nova Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 14/2020, z dne 06. 03. 2020, v nadaljevanju: Uredba), katera od obveznosti pridobivanja gradbenega dovoljenja izključuje naprave, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem sončne energije, z nazivno električno močjo do vključno 1 MW (v nadaljevanju: manjše proizvodne naprave), ki se montirajo na/v/ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, zgrajenem v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov pod pogojem, da investitor izpolni predpisane pogoje določene v Uredbi in v predpisanem obrazcu (priloga Uredbe).

Obveznosti izpolnjevanja pogojev iz Uredbe in predpisanega obrazca veljajo za montažo in priključitev manjših proizvodnih naprav, ki so namenjene skupnostni samooskrbi (samooskrba večstanovanjske stavbe in samooskrba skupnosti OVE) ter za ostale manjše proizvodne naprave, ki niso vključene v sistem samooskrbe. Edine naprave, za katere se nova Uredba ne uporablja, so naprave za individualno samooskrbo, kot so opredeljene v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19, z dne 22.3.2019) in ki izpolnjujejo pogoje za vzdrževanje objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.